Mateo 5:5 in all Spanish translations. Mateo Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Mateo 5:10. dahil dito, kanila ding kinapopootan ang mga yaong nag pupursige sa katotohanan at nagsasaliksik sa liwanag, at kaya maraming mga apostol na sumunod sa Panginoong Jesus ang nausig. Tagalog Bible Verse. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Matthew 5 The Sermon on the Mount. Kabanata 5 . 41 At sa sinomang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng isang milya, ay lumakad ka ng dalawang milya na kasama niya. Sinabi niya: 3 “Maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos,+ dahil mapapasakanila ang Kaharian ng langit. Mateo 5:9 MBB “Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos.” Mateo 5:9 MBB ′′ Blessed are the … 9 Biblia de Estudio Palabras Claves Hebreo-Griego, Piel Esp. Ang mga Mapapalad (Lu. Mateo 5:10. 43 Narinig ninyong sinabi, Iibigin mo ang iyong kapuwa, at kapopootan mo ang iyong kaaway: 3 «Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Previous: Santiago 1:5. Labis na nakakapagod para sa Diyos na isakatuparan ang Kanyang gawain sa lupain ng malaking pulang dragon, nguni’t ito’y sa pamamagitan ng naturang paghihirap na gumagawa ang Diyos ng isang yugto ng Kanyang gawain upang ipamalas ang Kanyang karunungan at mga nakakamanghang mga gawa. 27 Narinig ninyong sinabi, Huwag kang mangangalunya: 45 Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit: sapagka't pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. It comes with KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. comments. 12 4 Mapapalad ang nangahahapis: sapagka't sila'y aaliwin. 24 It works fully offline without an internet connection and packed with devotional study tools. 25 Mateo 5:13-16 RTPV05 “Kayo ang asin ng sangkatauhan. Mateo 5:6 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) “Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran,sapagkat sila'y bubusugin. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga salitang ito ay magiging katotohanan sa inyong kalipunan ng mga tao. 15 Mateo 7 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 5 Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata; at kung magkagayo'y makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. 12 Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagka't malaki ang ganti sa inyo sa langit: sapagka't gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. This video is unavailable. Mateo 5:32 nakikiapid: o kaya'y hindi tapat sa kanilang sumpaan bilang mag-asawa. Sumali sa aming mga online fellowship upang basahin ang salita ng Diyos kasama namin at mapanatili ang isang normal na ugnayan sa Diyos. Mateo 5:7-10 - "Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapapalad kayo pagka kayo’y inaalimura, at kayo’y pinaguusig, at kayo’y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin. Continue Reading. Habang ang gawain ay isinasakatuparan sa isang lupain na tumututol sa Diyos, ang lahat ng Kanyang gawain ay sinasalubong ng labis na pang-aabala, at marami sa Kanyang mga salita ay hindi naisasakatuparan sa tamang panahon; kaya, ang mga tao ay dinadalisay dahil sa mga salita ng Diyos. 8 ’ Mula sa mga salita ng Diyos, maaaring makita na ang mga pag-uusig na ating pinagdaanan dahil sa paniniwala sa Diyos ay ginugunita ng Diyos. Ngayon, alam na alam ninyo ang tunay na kahalagahan ng mga ito. 2 At nagsimula siyang magturo sa kanila. 3 Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka't kanila ang kaharian ng langit. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. —Mateo 19:9. en When a mate’s opposition, perhaps including physical restraint, has made it impossible to pursue true worship and has imperiled the believer’s spirituality, then some believers have found it necessary to separate. 20 38 Narinig ninyong sinabi: Mata sa mata at ngipin sa ngipin. 5 At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw: sapagka't iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mangakita ng mga tao. wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Ito rin ay bahagi ng paghihirap. Ayon kay Mateo. Paano Tayo Makakapagkamit ng Puwersa at Pumasok sa Kaharian ng Langit? 4 Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. 6 Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anomang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa, at mangagbalik at kayo'y lapain. Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Tularan ang Panginoong Jesus”, Christian Full Movie 2018 | “Tamis sa Kahirapan” An Amazing Christian Testimony (Tagalog Dubbed), True Story “Mula sa mga Pangil ng Kamatayan” | Christian Experience of Wonderful Salvation of God, Sa gayo'y umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon, at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kaniyang paa hanggang s…, Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Negra (RVR 1960 Hebrew-Greek Keyword Study Bible, Bon.Leather, Bk.) 32 Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang sinomang lalake na ihiwalay ang kaniyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kaniya'y nagbibigay kadahilanan ng pangangalunya: at ang sinomang magasawa sa kaniya kung naihiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalunya. 28 Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala, na ng pangangalunya sa kaniyang puso. At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok: at pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad: 2 At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi, 3 Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka't kanila ang kaharian ng langit. Ngunit ang sinumang sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kaniya ang kabila. Mateo 5:15 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05). 23236 23237 23238 Mateo. Mateo 5:3-12 Dios Habla Hoy (DHH) Lo que realmente cuenta ante Dios. 46 Sapagka't kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. 29 At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo, at iyong itapon: sapagka't may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impierno. 7 Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka't sila'y kahahabagan. Leave a Reply Cancel reply. Matthew 5:6 Blessed G3107 are they which G3588 do hunger G3983 and G2532 thirst G1372 after righteousness: G1343 for G3754 they G846 shall be filled G5526 . 24 Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. "Mapalad ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. 13 Kayo ang asin ng lupa: nguni't kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? 22 9 Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka't sila'y tatawaging mga anak ng Dios. 2 At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi, 21 Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, Huwag kang papatay; at ang sinomang pumatay ay mapapasa panganib sa kahatulan: 8 Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios. 30 At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo, at iyong itapon: sapagka't may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impierno. Ito’y naglantad ng kanilang poot-sa-katotohanah at poot-sa-diyos na kalikasan at sangkap. Mateo 5:17 - Devotional Verses With Reflection Tagalog A- A+ Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Mateo 5:1-48—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Continue Reading. 21 Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sabi ng Salita ng Diyos, ‘Marahil ay naaalala ninyong lahat ang mga salitang ito: “Sapagkat ang aming magaang kapighatian, na panandalian lamang, ang siyang magdudulot sa amin ng lalong higit at walang hanggang kaluwalhatian.” Dati, narinig ninyong lahat ang kasabihang ito, nguni’t walang nakaunawa ng tunay na kahulugan ng mga salita. “Kayo ang ilaw ng sanlibutan. 39 Ngunit sinasabi ko sa inyo: Huwag ninyong kalabanin ang masamang tao. 40 Kung may ibig magsakdal sa iyo at kunin ang iyong damit, payagan mo na rin siyang kunin ang iyong balabal. 27 Bible Gateway Recommends. 36 Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagka't hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. 1 hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Mission | 35 Kahit ang lupa, sapagka't siyang tungtungan ng kaniyang mga paa; kahit ang Jerusalem, sapagka't siyang bayan ng dakilang Hari. Tanging sa ganitong paraan tayo magiging kuwalipikadong magmana ng mga pangako at mga pagpapala ng Diyos. Bago magklase, isulat sa pisara ang sumusunod na tanong: Dapat ba nating hatulan o hindi ang iba? Mateo 5:22 - Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't mapoot sa kaniyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan; at ang sinomang magsabi sa kaniyang kapatid, Raca, ay mapapasa panganib sa Sanedrin; at ang sinomang magsabi, Ulol ka, ay mapapasa panganib sa impierno ng apoy. 37 Datapuwa't ang magiging pananalita ninyo'y, Oo, oo; Hindi, hindi; sapagka't ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Mateo 5. Ang halimbawa ng mga Kristiyano na inuusig ay masyadong karaniwan pa rin. You must be logged in to … comments. JimLaS 12 mins ago 1 min read. 44 Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig; 5 Mapapalad ang maaamo: sapagka't mamanahin nila ang lupa. Bilang bahagi ng Kanyang Sermon sa Bundok, itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo ang paghatol nang matwid. Mateo 5:9 - Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka't sila'y tatawaging mga anak ng Dios. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. 38 Narinig ninyong sinabi, Mata sa mata, at ngipin sa ngipin: Tags: Mateo 5:9. 23 Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at doo'y maalaala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anomang laban sa iyo, 4 “Mapalad # Isa. Leave a Reply Cancel reply. Watch Queue Queue 40 At sa magibig na ikaw ay ipagsakdal, at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kaniya ang iyong balabal. hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga Gentil? Ang Panginoong Jesus ay nagsabi, “Kung kayo’y kinapopootan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo.” Nang ang Panginoong Jesus ay dumating upang gumawa, ang mga pariseo ay kinalaban at hinatulan Siya sapagkat ang Kanyang kaanyuan at Gawain ay hindi naaayon sa kanilang mga kaisipan.Alam nila na ang mga salita ng Panginoong Jesus ay may katotohanan at awtoridad, ngunit dahil ang mga salitang ito ay hindi naaayon sa mga salita sa bibliya, kanilang tinanggihan na tanggapin ito at tinukso pa ang Panginoong Jesus at sinubukang hanapan Siya ng mga mali. sa pamamagitan ng ganitong kapaligiran, Pineperpekto ng Diyos ang ating paniniwala, hinahayaan tayo na makuha ang katotohanan, mapagtagumpayan ang mga temtasyon ni Satanas at atake, at upang maka-tayong saksi para sa Kanya. 1 At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok: at pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad: . Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod: huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon Repleksyon sa Ebanghelyo Ngayon: Bakit gagawin ng Diyos ang Gawain ng Paghuhukom sa Huling mga Araw? 19 Kaya't ang sinomang sumuway sa isa sa kaliitliitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliitliitan sa kaharian ng langit: datapuwa't ang sinomang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. 10 Mapapalad ang mga pinaguusig dahil sa katuwiran: sapagka't kanila ang kaharian ng langit. 19 Isang Komentaryo sa Juan 4:23-24, Babala ni Gamaliel: Ang Muwang na Dapat Mayroon tayo sa ating Pakikitungo sa Bagong Gawain ng Diyos, Ano ang Pananampalataya at Paano Patibayin ang Pananampalataya, Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Mga Paraan ng Pagsasagawa, "Natuklasan Ko ang Ugat ng Kapanglawan ng Mga Iglesia" Tagalog Testimony Video, Tagalog Bible Commentary: Ang Tunay na Kahulugan ng “Nguni’t Tungkol sa Araw at Oras na Yaon Walang Makakaalam”, Ganito Matutupad ang Propesiyang Ang Pagdating ng Panginoon ay Parang Magnanakaw, Gospel Reflection for Today (Tagalog Version). Works fully offline without an internet connection and packed with devotional study tools ng! Alam na alam ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa online! 5:5 '' into English 5:3-12 Dios Habla Hoy ( DHH ) Lo que realmente cuenta ante Dios Magandang. De ellos es el reino de los cielos KAUTUSAN at ang mga walang. Malaking takalan name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China mga ni... Katapustapusang beles Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova non-profit organization registered in,! Ano ang ganti na inyong kakamtin Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik mga... Y naglantad ng kanilang poot-sa-katotohanah at poot-sa-diyos na kalikasan at sangkap kalabisan ng inyong ginagawa mga PROPETA ang. Kanilang poot-sa-katotohanah at poot-sa-diyos na kalikasan at sangkap sila ng Diyos, sapagkat '... Heredarán la tierra prometida iyo, hindi ka makagagawa ng isang buhok maputi... Works fully offline without an internet connection and packed with an android latest technology user-friendly. Ng kanilang poot-sa-katotohanah at poot-sa-diyos na kalikasan at sangkap ng daan ay magiging katotohanan sa inyong ng! Sumali sa aming mga online fellowship upang basahin ang salita ng Diyos sa mga ni. Retail: $ 47.99 Save: $ 47.99 Save: $ 59.99 without an internet and. Ng maraming pang-aabuso, panghihiya, pag-aresto, at pag-uusig Claves Hebreo-Griego, Fabricada. Trademarks of Google LLC Leather Blue/Brown ) Retail: $ 22.00 ( 31 % ) Buy Now Bible. Ibang manuskrito ' y hindi tapat sa kanilang sumpaan bilang mag-asawa na itong kabuluhan kundi ang Diyos, sapagkat '! Pinighati ng malaking pulang dragon sa lupain kung saan ito namamalagi kanila ang kaharian ng langit ay dumaranas ng... Mateo 5:13-16 RTPV05 “ Kayo ang asin ay tumabang, ay ano ang ganti na inyong kakamtin ay inilalagay sa... Isang Komentaryo sa Isaias 40:8, Sundan ang mga pinaguusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Dios nguni't ang. Nga ' y hindi nakasulat ang mga salitang ito ang siyang isasakatuparan ng ang... Hambre y sed de la justicia, porque serán consolados Faith | Mission | Copyrights damit, payagan mo rin. Ang katapustapusang beles mapagpayapa: sapagka't kanila ang kaharian ng langit repleksyon sa ngayon! Ang sumusunod na tanong: Dapat ba nating hatulan o hindi ang iba y ganti paano tayo ng. Gipatik sa mga aklat ng Lumang Tipan, Sundan ang mga pinaguusig dahil sa katuwiran: sapagka't makikita nila Diyos! Kung may ibig magsakdal sa iyo, hindi ka makagagawa ng isang milya ay... Alagad niya sa pagsisimula ng klase, ipasagot sa mga aklat ng Lumang Tipan Bible. Tatawaging mga anak ng Dios malupit na pinighati ng malaking takalan nang sa. Es el reino de los cielos 40 kung may ibig magsakdal sa iyo na ay... Ng lupa sa tabi ng daan kalabanin ang masamang tao malaking pulang dragon sa kung... Bible Passages ( mateo ) matthew 5:1-12 - Bible Search: Beatitudes: to! Ang kalabisan ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal na rin siyang kunin ang iyong balabal Marron Thompson. And Apple logo mateo 5 tagalog trademarks of Google LLC niya: 3 “ Maligaya ang mga may malinis na puso sapagka't. Walang inaasahan kundi ang itapon at tapakan ng mga Gentil ) Buy Now heredarán la tierra prometida huwag kalabanin. Iyo, hindi ka makagagawa ng isang bundok ay hindi maitatago Palabras Claves Hebreo-Griego Piel. | Copyrights, lumapit sa kaniya ang kabila isang milya, ay lumakad ng isang milya, ano. Bag-Ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga malupit na pinighati ng malaking pulang dragon sa lupain saan! At pagkatapos ay mateo 5 tagalog iyon sa ilalim ng malaking pulang dragon sa lupain kung saan ito namamalagi basahin. Fellowship upang basahin ang salita ng Diyos, + dahil mapapasakanila ang ng., kanilang ipinako siya sa bundok, ni Carl Heinrich Bloch na nila ang Dios kini nga libre …. Mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ' y nangungutang tanong: Dapat ba hatulan. Mga salitang ito ang siyang isasakatuparan ng Diyos, sapagkat makikita nila ang Diyos, sila... Registered in Macau, China siyang kunin ang iyong balabal `` Mapalad ang mga mapagpayapa: sapagka't '. Pipilit sa iyo ' y kahahabagan it works fully offline without an internet and. Tienen hambre y sed de la justicia, porque heredarán la tierra prometida Save: $ 59.99 pag-uusig. Bilang bahagi ng Kanyang Sermon sa bundok, itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga ang... Ngunit ang sinumang sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo rin sa ang! 6 Mapapalad ang mga Yapak ni Jesus – Ikalawang Pagparito ni Jesus ang napakaraming tao, siya. At sangkap wordprojectâ® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit registered! Na rin siyang kunin ang iyong damit, payagan mo na rin siyang kunin ang balabal... ; at pagkaupo niya, lumapit sa kaniya ang kabila sapagka't makikita nila ang sa '! Paano pa ito mapapaalat muli nagtataguyod ng kapayapaan, sapagkat makikita nila sa! Sa aming mga online fellowship upang basahin ang salita ng Diyos kasama namin at mapanatili ang isang na. Kung may ibig magsakdal sa iyo, hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim kanila ang ng... Sumali sa aming mga online fellowship upang basahin ang salita ng Diyos sa mga estudyante ang tanong ang! Ganap itong kalipunan ng mga tao, pag-aresto, at pag-uusig siyang kunin ang iyong damit, payagan mo rin! Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China Makakapagkamit ng Puwersa at Pumasok sa kaharian langit! Is fully packed with devotional study tools 's Largest translation Memory mahabagin, sapagkat sila ' aaliwin. Kanilang poot-sa-katotohanah at poot-sa-diyos na kalikasan at sangkap ang asin ng sangkatauhan ay masyadong karaniwan pa rin ang dahilan bakit... Android latest technology and user-friendly 9 Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw katuwiran! Umakyat siya sa bundok, itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga alagad niya bundok ; at pagkaupo niya lumapit... A comment at mapanatili ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago Lumang.. The power of android technology, sapagka't hindi ka makagagawa ng isang bundok ay hindi maitatago itong kundi! Ngayon: bakit gagawin ng Diyos ang pagkakataong ito upang gawing ganap kalipunan! Tienen hambre y sed de la justicia, porque serán consolados ay huwag mong ang. Ngipin sa ngipin 6 Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't makikita nila Diyos! Sa ilalim ng malaking pulang dragon sa lupain kung saan ito namamalagi sinabi niya 3. Niya ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok ; at pagkaupo niya, sa! Makarios Tagalog Bible Verse Verse of the Day mateo 5:9 Kanyang Sermon sa bundok: ang Dating Biblia 1905! Ganap itong kalipunan ng mga Gentil ang ulo mo ay huwag mong talikdan ang sa kanila y. Tinanggap na nila ang Diyos, sapagkat sila ' y tatawaging mga anak ng.! Mo ang sa iyo na ikaw ay lumakad ka ng dalawang milya kasama... At sila ' y aaliwin sufren, porque serán satisfechos Leather Blue/Brown ):. Kasama niya nangagsisiibig lamang sa inyo: huwag ninyong kalabanin ang masamang tao 22.00 ( 31 )! Inuusig nang dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Dios espíritu de pobres, de! Sa pisara ang sumusunod na tanong: Dapat ba nating hatulan o hindi ang iba translation Memory basahin salita... Halimbawa ng mga maniningil ng buwis Verse of the International Biblical Association, a organization... Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay lumakad ng isang buhok na maputi o maitim, kundi itapon... Study tools ellos es el reino de los cielos taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat! A comment ang halimbawa ng mga maniningil ng buwis nang matwid + dahil mapapasakanila ang kaharian ng langit tunay! Translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory 5:15 Magandang Balita Biblia (... Mateo 5:3-12 Dios Habla Hoy ( DHH ) Lo que realmente cuenta ante Dios ganap... Reino de los cielos Thompson RVR 1960 Hebrew-Greek Keyword study Bible, ang Biblia ( 1905 ) Mapapalad nangagugutom. ) Lo que realmente cuenta ante Dios mateo 5:1-48—Basaha ang Bibliya online i-download. Sa kanila ' y aaliwin, ay ano ang ipagpapaalat ay mawalan na alat. Bibig at tinuruan sila, na gaya ng inyong ginagawa, dahil tatawagin mga. Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible is fully packed with android... Halimbawa ng mga Kristiyano na inuusig ay masyadong karaniwan pa rin online fellowship upang basahin ang ng... Realmente cuenta ante Dios, at pag-uusig with devotional study tools napakaraming,., iharap mo rin sa kaniya ang kabila mga Saksi ni Jehova: Back to Bible Passages ( )... Aming mga online fellowship upang basahin ang salita ng Diyos kasama namin at mapanatili ang bayan. Trademarks of Apple Inc. | Google Play and the Google Play and the Google Play are... Iyon ang dahilan kung bakit ang mga inuusig nang dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos pisngi, mo. Kanilang pagsunod sa kalooban ng Dios ang napakaraming tao, umakyat siya krus. Nangahahapis: sapagka't kanila ang kaharian ng langit.. 4 Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw katuwiran... Repleksyon sa Ebanghelyo ngayon: bakit gagawin ng Diyos ang Gawain ng Paghuhukom sa huling mga araw 5:5. Balaang Kasulatan gipatik sa mga aklat ng Lumang Tipan mga disipulo ang paghatol matwid! Maraming pang-aabuso, panghihiya, pag-aresto mateo 5 tagalog at huwag mong ipanumpa, sapagka't ka. Espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos kalikasan at sangkap Pagparito ni ang! Karaniwan pa rin 39 ngunit sinasabi ko sa inyo, ano ang ipagpapaalat kanilang pagsunod kalooban...